Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van DeWijnproeverij.nl, gevestigd te Tilburg, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58649158
Versie geldig vanaf 1 november 2013

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DeWijnproeverij.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DeWijnproeverij.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. DeWijnproeverij.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van deze versie (zie bovenaan) te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door DeDeWijnproeverij.nl erkend.
1.4 DeWijnproeverij.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de specificaties zoals vermeld in het aanbod op www.DeWijnproeverij.nl op de datum van bestelling.

Definities
2.1 Afnemer: de wederpartij van DeWijnproeverij.nl;
2.2 Consument: een afnemer, zijnde natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats op werkdagen binnen 24 uur ( met uitzondering van bestellingen op Zaterdag en Zondag ) zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal DeWijnproeverij.nl bestellingen door Consumenten binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien levering niet mogelijk is binnen 30 dagen na bestelling (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er om andere redenen vertraging ontstaat, of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd binnen 30 dagen na bestelling, ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van DeWijnproeverij.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door DeWijnproeverij.nl geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan het door afnemer bij de bestelling verstrekte adres strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Afnemer staat in voor de juistheid van het opgegeven leveringsadres.
3.4 Alle termijnen genoemd op www.DeWijnproeverij.nl zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de leverancier van DeWijnproeverij.nl tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op www.DeWijnproeverij.nl zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

5. Herroepingsrecht
5.1 Indien sprake is van een consumentenkoop in de zin van de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 io. 7:46a e.v. BW), heeft de consument het recht (een deel van) de geleverde zaken binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan DeWijnproeverij.nl heeft teruggezonden, is de koop onherroepelijk. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij DeWijnproeverij.nl. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt DeWijnproeverij.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de door DeWijnproeverij.nl berekende verzendkosten aan de consument wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de consument.
5.2 Het herroeping recht geldt niet voor:
• zaken die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

6. Gegevensbeheer
6.1 De afnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat ingeval van een bestelling bij DeWijnproeverij.nl de verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van DeWijnproeverij.nl. DeWijnproeverij.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
6.2 DeWijnproeverij.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 DeWijnproeverij.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie en conformiteit
7.1 DeWijnproeverij.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2 Een door DeWijnproeverij.nl of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van DeWijnproeverij.nl jegens DeWijnproeverij.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer, behoudens binnen de termijn als bedoeld in artikel 5.1 (alvorens over te kunnen gaan tot terugzending aan DeWijnproeverij.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan DeWijnproeverij.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen te en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan DeWijnproeverij.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer, ingediend binnen de in 7.3 bedoelde termijn, door DeWijnproeverij.nl gegrond worden bevonden, zal DeWijnproeverij.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DeWijnproeverij.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van DeWijnproeverij.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van DeWijnproeverij.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van DeWijnproeverij.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens DeWijnproeverij.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DeWijnproeverij.nl zijn behandeld.

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt DeWijnproeverij.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden DeWijnproeverij.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van DeWijnproeverij.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 DeWijnproeverij.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen DeWijnproeverij.nl en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling door DeWijnproeverij.nl is bevestigd, behoudens het hiervoor onder 8.2 bepaalde.
9.2 Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via www.DeWijnproeverij.nl. De afnemer verklaart door het plaatsen van een bestelling ten minste 18 jaar oud te zijn. Indien producten worden bezorgd, is de bezorger gerechtigd om legitimatie te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, zal de bestelling niet worden afgegeven. De afnemer is in dit geval tenminste de bezorgkosten verschuldigd die op de betreffende bestelling van toepassing waren.
9.3 DeWijnproeverij.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op www.DeWijnproeverij.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 DeWijnproeverij.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DeWijnproeverij.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 DeWijnproeverij.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DeWijnproeverij.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien DeWijnproeverij.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Aansprakelijkheid
12.1 DeWijnproeverij.nl is niet aansprakelijk voor schade geleden door de afnemer of derden die is ontstaan als gevolg van of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik en/of de consumptie van door haar geleverde zaken.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen DeWijnproeverij.nl en afnemer, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant kennis.

Opgemaakt door DeWijnproeverij.nl B.V.
Rheastraat 24
5047 TL TILBURG

De wijnproeverij © 2017 |  Disclaimer |  Algemene voorwaarden |